Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Poslední aktualizace obchodních podmínek: 1.7.2023

Internetový obchod přístupný z internetových stránek www.neznami-vinari.cz a www.neznamivinari.cz je provozován Ing. Mgr. Irenou Rubášovou, IČ 71669043, Praha 7, Holešovice, Dělnická 411/23 na základě živnostenského oprávnění (dále jen „provozovatel“).

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží prostřednictvím internetových stránek www.neznami-vinari.cz a www.neznamivinari.cz  (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a kupujícím, který si prostřednictvím internetových stránek www.neznami-vinari.cz a www.neznamivinari.cz (dále jen „internetový obchod“) a/nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace odkazující na internetový obchod nebo prostřednictvím zástupce internetového obchodu hodlá zakoupit/ nebo uskutečnil nákup u provozovatele zboží a/nebo službu.

Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro nákup zboží a služeb (dále jen „zboží a služby“) kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „zákazník“).

Veškeré objednávky uskutečněné prostřednictvím stránek internetového obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami a zákazník uděluje svůj souhlas s jejich plným zněním.

Provozovatel je oprávněn obchodní podmínky jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Provozovatel informuje zákazníky o změně obchodních podmínek prostřednictvím stránek internetového obchodu, případně jiným vhodným způsobem. Má se za to, že zákazník, který uzavírá smlouvu, se zněním obchodních podmínek souhlasí. Má se za to, že zákazník souhlasí s jakoukoliv zveřejněnou změnou či úpravou obchodních podmínek.

Provozovatel je oprávněna prodej zboží a služeb na internetovém obchodě kdykoli ukončit.

Veškeré prodávané zboží a služby jsou nakupovány pouze od prověřených a registrovaných distributorů, dovozců, dodavatelů a výrobců zboží a služeb.

Uzavření smlouvy, dodací a expediční lhůta

Zákazník potvrzuje, že je ve dne uzavření smlouvy starším 18 let a je plně svéprávný uzavřít s poskytovatelem prostřednictvím internetového obchodu smlouvu. Dovršení věku 18 let zákazník vždy potvrdí před otevřením hlavní stránky internetového obchodu.

Internetový obchod a jeho provozovatel tímto prohlašují a dávají na vědomí, že návštěva internetového obchodu, objednání, prodej alkoholických nápojů či konzumace alkoholických nápojů v rámci degustace je fyzickým osobám mladším 18 let zakázána.

Zákazník potvrzuje, že veškeré údaje, které poskytuje poskytovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.

Pro uzavření smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí zákazník zboží a/nebo službu, jež chce zakoupit a dále požadované množství. Tento krok potvrdí přidáním zboží a/nebo služby do nákupního košíku. Následně zákazník vyplní veškeré požadované údaje pro dokončení objednávky a objednávku dokončí.

Internetový obchod po přijetí objednávky bez zbytečného odkladu písemně nebo telefonicky potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky.

Smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem nevzniká dokončením objednávky ze strany zákazníka v internetovém obchodě, ale okamžikem potvrzení objednávky zákazníka ze strany internetového obchodu. Prezentace zboží a služeb umístěných v internetovém obchodu je informativního charakteru a internetový obchod není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb.

Objednávky jsou vyřizovány do 24 pracovních hodin po přijetí objednávky provozovatelem.

Je-li zboží skladem, probíhá expedice nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky. Dodací lhůta je 1 pracovní den od expedice. Zákazník bude informován v co možná nejkratší době telefonicky, sms nebo e-mailem o předpokládaném termínu expedice. Expres doručení a osobní vyzvednutí je možné po telefonické dohodě za podmínek dojednaných mezi zákazníkem a internetovým obchodem.

Internetový obchod si vyhrazuje právo na změnu typu nebo barvy obalů a etiket dodávaného zboží.

Degustace

Dokončená objednávka na degustaci je pro zákazníka závazná. V případě, že se zákazník nemůže degustace zúčastnit, je povinen toto neprodleně oznámit provozovateli, a to písemnou formou. V případě, že se zákazník nedostaví na běžnou řízenou degustaci nebo zruší svou účast méně jak 48 hodin před degustací, je povinen uhradit provozovateli vstupné v plné výši, pokud se spolu nedomluví jinak. V případě, že svou účast na běžné řízené degustaci ruší více jak 48 hodin dopředu, je zákazník povinen uhradit provozovateli vstupné ve výši 50% ceny vstupného. Toto ustanovení neplatí pro soukromé a firemní akce na míru, vstupné na festival vína, on-line degustace, gastrodegustace a jiné speciální akce. 

V případě zakoupení vstupného na speciální akce (on-line degustace, gastrodegustace, festival vína, degustace ve vlaku a jiné) je objednávka po jejím zaplacení ze strany zákazníka závazná. Provozovatel není povinen vrátit zaplacené vstupné zákazníkovi, který se této speciální akce nezúčastí, a to ani v případě, že o tom uvědomí provozovatele před konáním akce. 

Platební podmínky a cena

Ceny zboží a služeb uvedené v internetovém obchodu jsou konečné a obsahují částku včetně DPH v zákonné výši.

Internetový obchod si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a jsou závazné pro obě smluvní strany.

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné.

Prodávající je plátcem DPH.

Internetový obchod akceptuje níže uvedené způsoby platby za objednané zboží a služby:

 • Platba předem v CZK na účet vedený u Raiffeisenbank
 • Platba kartou v rozhraní internetového obchodu
 • Platba hotově při převzetí

Zvolil-li zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Internetový obchod není povinen zboží odeslat před tím, než bude cenu za zboží zákazníkem uhrazena.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku v případě, že přijme úhradu za zboží a/nebo služby v hotovosti.

Zrušení objednávky ze strany prodejce

Objednávka je pro zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení v internetovém obchodu. Její změna je možná pouze ze strany provozovatele.

Internetový obchod si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část. V takovém případě je internetový obchod povinen o tom informovat zákazníka bez zbytečného odkladu a to telefonicky, sms nebo e-mailem.

Částečné vyřízení objednávky

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu pro vyřízení objednávky uvedeném v obchodních podmínkách, bude zbývající část objednaného zboží dodána zákazníkovi v náhradním potvrzeném a zákazníkem a prodávajícím odsouhlaseném termínu.

Nedojde-li k odsouhlasení náhradního termínu, může být nedodaná část objednávky písemně zrušena ze strany zákazníka nebo prodávajícího. V případě zpožděného částečného plnění nebo částečného zrušení objednávky ze strany prodávajícího bude zákazník o této skutečnosti vyrozuměn prodávajícím nejpozději při obdržení objednávky.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má zákazník právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží a to i od jednotlivé položky zboží.

Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží nebo nevyčerpaných služeb za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží a služeb akceptovat. Jedná se o tyto podmínky:

 • zboží musí být nepoužité
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být zabalené v původním obalu
 • zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství
 • služby musí být nevyužité

K takto vrácenému zboží či vráceným službám musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží a služeb s přiložením čísla bankovního účtu, na který budou vráceny peníze z prodeje zboží a služeb. Vrácená částka bude snížena o dopravné, poštovné, apod., které hradí zákazník. Tato částka bude poukázána na uvedený účet do 14-ti dnů ode dne schválení žádosti provozovatelem.

Způsob vrácení zboží:

 • Poštou: balík zašlete na adresu: Ing. Mgr. Irena Rubášová, Dělnická 411/23, Praha 7 – Holešovice, 170 00
 • Osobně předáním vráceného zboží na adrese Dělnická 411/23, Praha 7 – Holešovice, 170 00, a to po předchozí emailové či sms domluvě s internetovým obchodem.

Způsob dopravy a předání zboží

Dopravu  zajišťuje pro internetový obchod přepravní společnost nebo internetový obchod na základě konkrétní objednávky. Za účelem dopravy je zákazník povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které bude možno provést dodání zboží zákazníkovi.

Ceny za dopravné jsou uvedené v objednávkovém formuláři a na stránkách internetového obchodu.

Objednávku je možné osobně vyzvednut na adrese Dělnická 411/23, Praha 7 – Holešovice, 170 00 po předchozím písemném odsouhlasení dne a času vyzvednutí objednávky ze strany internetového obchodu.

Zástupce internetového obchodu zkontroluje oprávněnost osoby vyzvednout zaplacené zboží a/nebo služby na základě ověření přiděleného kódu zákazníkovi. Zástupce internetového obchodu je oprávněn v případě nejasností ověřit totožnost zákazníka. V případě, že se zákazník neprokáže přiděleným kódem ani průkazem totožnosti, je zástupce internetového obchodu oprávněn odmítnout vydat zboží a/nebo službu.

Za zákazníka může zboží převzít jeho zástupce, kterou je fyzická osoba starší 18 let, na základě písemného pověření zákazníka a/nebo na základě předložení přiděleného kódu.

Záruka

Na zboží zakoupené v internetovém obchodu poskytujeme zákonnou záruku v délce trvání ve smyslu příslušných právních předpisů, jež upravují konkrétní délku zákonné záruční doby za prodávané zboží a služby. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží zákazníkovi

Reklamace

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady písemně na e-mailovou adresu prodávajícího.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, především  fakturu. Dále je nutné, aby zákazník v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy má zákazník možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové. Pokud nelze vadné zboží vyměnit, může jedna ze smluvních stran od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je zákazník oprávněn požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace nebo reklamovaného zboží zahání proces vyřízení reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů ode dne vrácení zboží nebo od přijetí písemné reklamace zákazníkem v případě, že zboží nebylo vráceno. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě se zákazníkem.

Zákazník je v odůvodněných případech oprávněn reklamovat poskytnutí služeb, přičemž zákazník je povinen doložit, že objednaná služba nebyla poskytnuta dle objednávky. Zákazník je oprávněn reklamovat poskytnuté služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo nebo mělo dojít k poskytnutí služby.

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením zákazníkem.

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace poskytnutých služeb je skutečnost, že nedošlo k poskytnutí objednaných služeb nebo došlo k významné změně/úpravě poskytnutých služeb bez vědomí zákazníka, neboli zákazník změnu v poskytnutí služeb předem písemně nebo ústně neodsouhlasil.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené používáním prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží či neodborného otevírání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po otevření. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za nespokojenost zákazníka s chutí, vůní, barvou a dalšími charakteristikami zakoupeného zboží určeného k přímé konzumaci. Zákazník bere na vědomí, že popis zakoupeného zboží popisuje čistě subjektivní hodnocení provozovatele nebo zástupce internetového obchodu a může se významně lišit od hodnocení zákazníků. Zákazník bere na vědomí, že hodnocení zboží, jeho charakteristika, vlastnosti a kvalita jsou přímo závislé na podmínkách skladování, teplotě a dalším zacházení se zbožím. Z toho důvodu nenese internetový obchod ani jeho provozovatel odpovědnost za změnu kvality zboží mezi jeho dodáním zboží zákazníkovi a spotřebou. Perlení vína či vinný kámen nemohou být předmětem reklamace. Zakoupené zboží určené k následné konzumaci podléhá po otevření rychlým změnám v kvalitě a chuti zboží. Za tyto změny nenese prodávající odpovědnost.

Vrácení peněz na účet převodem

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet zákazníka budou finanční prostředky poukázány zákazníkovi po obdržení zákazníkem podepsaného dobropisu.

Souhlas s používáním osobních dat, ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

Osobní údaje zákazníka zpracovává internetový obchod v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Tím není dotčena povinnost internetového obchodu, jako správce, poskytnout informace o zákazníkovi třetím osobám nebo orgánu veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje zákazník přímo internetovému obchodu.

Internetový obchod zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných zákazníků, kteří uzavřou smlouvu.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů internetovým obchodem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat internetový obchod o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou internetovým obchodem zpracovány po dobu, než zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zjistí-li zákazník nebo se domnívá, že internetový obchod provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je zákazník oprávněn:

 • požádat internetový obchod o vysvětlení; a
 • požadovat, aby internetový obchod odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, internetový obchod neprodleně odstraní závadný stav. Pokud internetový obchod žádosti nevyhoví, může se zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je internetový obchod povinen tuto informaci předat. Internetový obchod má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami internetového obchodu a osob prezentujících internetový obchod na elektronickou adresu zákazníka uvedenou v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení internetového obchodu na tuto adresu. Souhlas zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele. V případě provádění jakýchkoli plateb zákazníkem souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů za účelem administrace platby také poskytovatelům platebních systémů nebo metod a dalších souvisejících služeb, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

Firemní a soukromé akce na míru

Privátní a firemní akce jsou připravovány prodejcem na základě poptávky zákazníka. Prodejce zašle zákazníkovi na základě předchozí komunikace emailem nabídku/ objednávku. Po jejím vzájemném odsouhlasení se tato objednávka stává závaznou. Jakékoliv změny jsou možné pouze po předchozí domluvě obou smluvních stran. Prodejce má právo požadovat úhradu zálohy na základě vystavené zálohové faktury. V případě jednostranného zrušení již odsouhlasené objednávky ze strany zákazníka má prodejce nárok požadovat úhradu až do plné výše objednávky, minimálně však ve výši nákladů, které prodejci s přípravou akce vznikly.